สมาชิก
สมัครสมาชิก   l  ลืมรหัสผ่าน
ระบบติดตามข่าวสาร
 
 
 
document
submit
 1. SOPs (Standard Operating Procedures) Version 2.0 Date 4 July 2014

2. แบบฟอร์ม AP (เอกสารสาหรับผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนทุนวิจัย)

3 .แบบฟอร์ม AO (เอกสารสาหรับคณะกรรมการกลางฯ) 1. แบบฟอร์ม AP (เอกสารสาหรับผู้วิจัย/ผู้สนับสนุนทุนวิจัย)
   -AP 01_1_2014 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา Biomedical
   -AP 01_2_2014 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา Social
   -AP 02_2014 แบบแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน
   -AP 03_2014 แบบประเมิน Local issue
   -AP 04_2014 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
   -AP 05_2014 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
   -AP 06_1_2014 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ในสถาบัน
   -AP 06_2_2014 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง นอกสถาบัน
   -AP 07_2014 รายงานสรุปผลการวิจัย
   -AP 08_2014 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
   -AP 09_2014 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
 2. แบบฟอร์ม AO - AO
   -AO 06_2014 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงการวิจัย
   -AO 09_1_2014 แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัยด้านชีวการแพทย์ Biomedical
   -AO 09_2_2014 แนวทางการทบทวนและนาเสนอโครงร่างการวิจัยด้านสังคมพฤติกรรมศาสตร์
   -AO 09_3_2014 แนวทางการทบทวนและนาเสนอเอกสารให้ความยินยอมโดยได้รับข้อมูล
   -AO 20_2014 แบบรายงานขอค้น ทำสาเนาเอกสารโครงการวิจัย


 
 top   
หน้าแรก  l  แผนผังเว็บไซต์  l  ติดต่อ
Copyright © 2007-2014. All right reserved.Joint Research Ethics Committees