Forget Password
กรอก E-mail
 Back
ระบบติดตามข่าวสาร
 
 
 
document
submit
ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ( CREC ) คือ หน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้น โดยการระดมความคิดจากกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันต่างๆที่มีการพิจารณาการวิจัยทางคลินิก
[ more ]


 
   อ่านทั้งหมด
 
หน้าแรก  l  แผนผังเว็บไซต์  l  ติดต่อ
Copyright © 2007-2014. All right reserved.Joint Research Ethics Committees